Metodický portál Kvalitní škola nabízí kritéria i pro hodnocení

Česká školní inspekce (ČŠI) je jedním ze čtyř konzultačních partnerů zapsaného ústavu Partnerství pro vzdělávání 2030+. V pracovní skupině Wellbeing ji od jejího vzniku zastupuje Dana Pražáková. Dana ve státní správě působí od roku 2009 a od roku 2016 pak v České školní inspekci v kanceláři ústředního školního inspektora. Informace o ní stejně jako medailonky všech členek a členů pracovní skupiny Wellbeing naleznete zde

 

V rámci všech svých činností poskytuje Česká školní inspekce školám a školským zařízením také různě zaměřenou metodickou podporu, a to jak přímo na místě při hodnotících aktivitách, tak i v podobě metodických dokumentů a různých doporučení, jejichž cílem je pomáhat školám při plnění  jejich náročného poslání. Obdobnou snahu pak Česká školní inspekce směřuje i směrem k řízení vzdělávací soustavy jako celku, a to jak na úrovni resortu ministerstva, respektive státu, tak i na úrovni jednotlivých krajů nebo i činností vykonávaných ze strany zřizovatelů,” uvádí ve Výroční zprávě ČŠI za školní rok 2021/2022 ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.

 

Česká školní inspekce nabízí na svém metodickém portálu Kvalitní škola řadu námětů, které mohou školy využít pro svůj další rozvoj. Například zveřejňuje kritéria, na jejichž základě hodnotí v šesti klíčových oblastech kvalitu školy. Oblasti jsou dále rozpracované pomocí kritérií, která jsou uvedena zvlášť pro mateřské, základní i střední školy a školská zařízení, ale inspirace k nim je často využitelná napříč všemi stupni vzdělávání. 

 

Kvalitní škola umožňuje každé žákyni i žákovi maximální rozvoj, který odpovídá jejich možnostem. Zda bude kvalitní škola tuto vizi naplňovat, souvisí se všemi oblastmi – s promyšlenou vizí školy, dobrým pedagogickým vedením a s kvalitním pedagogickým sborem. Tyto oblasti umožní potom realizovat kvalitní vzdělávací proces, jehož vyústěním jsou dobré vzdělávací výsledky jednotlivých žáků. Na metodickém portálu Kvalitní škola se hodnocení výsledků vzdělávání věnuje pátá oblast. Velmi důležitým aspektem pro naplnění kritérií v této oblasti je systematické vyhodnocování úspěšnosti absolventů v dalším vzdělávání a schopnost školy na tyto informace adekvátně reagovat. 

 

Jako příklad pro získání podpory a inspirace z portálu Kvalitní škola uvádíme Kritérium 5.3 Žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a projevují sociální a osobnostní kompetence a občanské hodnoty, které se týká vnější motivace žáků. Na webu Kvalitní škola jsou pro každé kritérium dostupné metodické komentáře, které přibližují, na co se může škola v daném kritériu zaměřit. Součástí jsou také příklady inspirativní praxe z konkrétních škol a další náměty. V případě námi vybraného kritéria jako příkladu to jsou Kompetenční předpoklady ředitele školy.

 

Pokud se ve škole více zaměřujete na rozvoj a následně hodnocení klíčových kompetencí, inspiraci můžete najít v publikaci Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí.

 

Odkazy na inspirativní zdroje ČŠI a MŠMT vybrala Dana Pražáková. 

Redaktorka: Klára Červinková.Rozcestník

Přidejte se k nám

Podobné články