uvod evaluace

Úvod do evaluace

1. Co je evaluační nástroj a k čemu slouží

Evaluační nástroj může pomoci školám při autoevaluaci zaměřené na zhodnocení podpory wellbeingu, kterou svým pracovníkům a žákům poskytuje. Obsahuje ukazatele dobré praxe ve třech oblastech – Kultura a prostředí, Učení, Partnerství a spolupráce, jejichž míru naplňování škola vyhodnotí na základě společné diskuze sborovny nebo užšího týmu, který se hodnocení aktuálního stavu a plánování v podpoře wellbeingu věnuje. V případě, že se pracovníci shodnou, že některý z ukazatelů není školou naplňován, nástroj nabídne příklady opatření, kterými lze k jeho naplňování přispět. Nejedná se o kompletní nabídku, ale inspiraci, kterou škola může využít při plánování podpory na další období.

2. Doporučený postup evaluace

Evaluaci doporučujeme provádět s celou sborovnou. Tam, kde by to bylo organizačně náročné, doporučujeme evaluaci provádět v užším týmu zahrnujícím vedení školy, pracovníky školního poradenského pracoviště a zástupce učitelů (v případě ZŠ prvního i druhého stupně a SŠ). Evaluace by měla sloužit ke zhodnocení výchozího stavu pro plánování opatření v podpoře wellbeingu ve škole a při vyhodnocování dopadů přijatých opatření. Lze ji kombinovat s hodnocením individuálního wellbeingu aktérů vzdělávání (žáků a pracovníků školy), které může pomoci odhalit jedince, jejichž wellbeing je ohrožen a je třeba jim poskytnout okamžitou individualizovanou podporu.

Přejít k evaluaci

Schéma procesu vyhodnocování a plánování opatření v podpoře wellbeingu:

Etapy vyhodnocení stavu