Název ORP

Hodnotící škála: 1: Ano, 2: Spíše ano, 3. Spíše ne, 4: Ne

Oblast: Kultura prostředí

Základní úroveň určená všem

1.Wellbeing žáků a pracovníků školy je klíčovým prvkem vize/étosu školy.

1
2
3
4

2.Vedení školy aktivně podporuje wellbeing všech členů školní komunity.

1
2
3
4

3.Pracovníci školy a žáci projevují vstřícnost a respekt vůči individuálním odlišnostem členů školní komunity (kulturní odlišnost, zdravotní postižení apod.).

1
2
3
4

4.Škola s rodiči žáků průběžně komunikuje o vztahu mezi wellbeingem a vzdělávacími výsledky a o konkrétních možnostech podpory wellbeingu dětí a mladých lidí.

1
2
3
4

5.Vedení školy i všichni její zaměstnanci uznávají, že podpora wellbeingu a vzdělávání v dovednostech podporujících wellbeing je záležitostí celé školní komunity, a nikoliv pouze vybraných pracovníků.

1
2
3
4

6.Všichni pracovníci školy rozumí vztahu mezi vzdělávacími výsledky a wellbeingem žáků.

1
2
3
4

7.Ve škole je uplatňován pozitivní přístup k očekávanému chování žáků. Problémy v chování žáků jsou řešeny s odpovídající pozorností, respektem a důsledností.

1
2
3
4

8.Wellbeing pracovníků je ve škole považován za stejně důležitý jako wellbeing žáků. Škola disponuje opatřeními k podpoře wellbeingu svých pracovníků.

1
2
3
4

9.Škola cíleně poskytuje příležitosti pro profesní rozvoj všech svých pedagogických pracovníků zaměřený na rozvoj dovedností v péči o vlastní wellbeing, podporu wellbeingu žáků a podporu pozitivního klimatu tříd.

1
2
3
4

10.Vedení školy umožňuje a podporuje aktivní zapojení žáků, pracovníků a rodičů do plánování a rozhodování zaměřených na zlepšování kvality vzdělávání a školního prostředí.

1
2
3
4

11.Budova školy a její vnitřní prostory jsou fyzicky přístupné. Jejich prostorové uspořádání a vybavení je uzpůsobeno tak, aby odpovídalo potřebám všech žáků a pracovníků.

1
2
3
4

12.Venkovní a vnitřní prostory školy a virtuální učební prostředí jsou dobře udržované, vhodně vybavené a vytvářejí příjemné a bezpečné prostředí.

1
2
3
4

13.Ve vnitřních prostorách jsou vystaveny výsledky práce žáků odrážející jejich talenty, individuální a společné úspěchy.

1
2
3
4

14.Vedení školy rozumí vztahu mezi fyzickou aktivitou a wellbeingem a podporuje fyzické aktivity a pohybové přestávky v prostředí školy a jejím okolí.

1
2
3
4

15.Venkovní a vnitřní prostory školy usnadňují sociální interakci mezi žáky, pohybové aktivity a relaxaci.

1
2
3
4

16.Škola podporuje zdravé stravování a pravidelný pitný režim. K odměňování žáků a na školních akcích nejsou využívány nezdravé pochutiny.

1
2
3
4

17.Škola využívá jednotnou digitální platformu na podporu personalizované výuky, komunikace a spolupráce.

1
2
3
4
Úroveň určená žákům s potřebou zvýšené/intenzivní podpory

18.Pracovníci školy aktivně vyhledávají žáky, jejichž školní úspěšnost a wellbeing jsou ohrožené, a zajišťují jim cílenou podporu. Vedení školy věnuje pozornost identifikaci ohrožení v oblasti wellbeingu u pracovníků školy.

1
2
3
4

19.Vedení školy systematicky podporuje další vzdělávání pracovníků v identifikaci ohrožení žáků s cílem včasného záchytu a zahájení řešení jejich obtíží.

1
2
3
4

20.Fyzické prostředí školy je upraveno a vybaveno tak, aby vyhovovalo potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole je k dispozici např. relaxační místnost nebo klidový koutek, místnost vybavená k poskytování speciálněpedagogické péče, místnost pro setkávání s rodiči, poradenskými pracovníky a odborníky mimo školu, systémy usnadňující orientaci a pohyb, kompenzační pomůcky, digitální přístroje vybavené specializovanými aplikacemi atd. Konkrétní vybavení se odvíjí od identifikovaných potřeb žáků a stanovených podpůrných opatření.

1
2
3
4

21.Škola podporuje pravidelné stravování žáků, kteří se jej nemohou ze socioekonomických důvodů účastnit.

1
2
3
4

22.Pracovníci školní jídelny mají příležitost ke vzdělávání a průběžnou praktickou podporu v přípravě pokrmů pro žáky se specifickými potřebami v oblasti stravování.

1
2
3
4