Evaluace

Název školy

Hodnotící škála: 1: Ano, 2: Spíše ano, 3. Spíše ne, 4: Ne

Oblast: Učení

Základní úroveň určená všem

1.Ve výuce jsou využívány metody a postupy, které podporují kooperaci mezi žáky, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení a pocit úspěchu.

1
2
3
4

2.Učitelé uplatňují různorodé metody výuky a hodnocení umožňující diferenciaci očekávání, plnou participaci a zažití úspěchu u všech žáků.

1
2
3
4

3.Vedení školy podporuje učitele v profesním rozvoji zaměřeném na diferenciaci a individualizaci výuky a následně v zavádění získaných informací a dovedností do praxe školy.

1
2
3
4

4.Učitelé využívají příležitosti k začlenění tématu wellbeingu ve všech vyučovacích předmětech.

1
2
3
4

5.Ve škole jsou cíleně rozvíjeny sociální a emoční dovednosti všech žáků. Při rozvoji sociálních a emočních dovedností žáků jsou využívány výzkumně ověřené programy.

1
2
3
4

6.V případě zajišťování programů externími subjekty škola dopředu zjišťuje, zda jejich obsah odpovídá požadavkům a využívané metody jsou inkluzivní a přístupné všem žákům. Žáci jsou o jejich realizaci dostatečně informováni a jejich výstupy jsou vhodně začleňovány do výuky.

1
2
3
4

7.Žáci a jejich rodiče jsou přizýváni k plánování akcí školy včetně například škol v přírodě, adaptačních pobytů apod.

1
2
3
4

8.Škola oceňuje a odměňuje širokou škálu žákovských úspěchů, snaží se pokrýt co nejširší spektrum talentů a silných stránek žáků.

1
2
3
4

9.Je evidentní, že žáci zažívají radost z učení, která je spojená s pocitem úspěchu a individuálního pokroku. Žáci projevují motivaci k učení a pozitivní a odpovědný přístup ke školní práci a domácí přípravě.

1
2
3
4

10.Podpora wellbeingu zahrnuje rozvoj povědomí žáků o tématu duševního zdraví a obtíží s ním spojených včetně povědomí o tom, na koho se mohou v případě potřeby obracet.

1
2
3
4

11.Škola cíleně podporuje žáky v plánování a řízení jejich profesního směřování a při přechodu na vyšší stupně vzdělávání.

1
2
3
4
Úroveň určená žákům s potřebou zvýšené/intenzivní podpory

12.Učitelé diferencují a individualizují metody výuky a hodnocení učebního pokroku pro žáky ohrožené školním neúspěchem a se speciálními vzdělávacími potřebami způsobem, který jim umožňuje zažívat pocit úspěchu.

1
2
3
4

13.Učitelé absolvují další vzdělávání se zaměřením na výzkumně ověřené podpůrné programy osvědčené v praxi a zajišťují jejich realizaci v rámci individuální a skupinové podpory žáků.

1
2
3
4

14.Škola zajišťuje poskytování specifické podpory pro žáky s potřebou zvýšené/intenzivní podpory.

1
2
3
4

15.Pracovníci školního poradenského pracoviště podporují všechny učitele a asistenty pedagoga v poskytování podpůrných opatření 1. až 5. stupně v souladu s identifikovanými potřebami žáků a doporučeními školského poradenského zařízení popř. dalších odborných pracovišť.

1
2
3
4

16.Při personalizaci (individualizaci) výuky jsou vhodně využívány digitální technologie dostupné všem žákům.

1
2
3
4